HOME > Faculty & Staff > Faculty & Staff

Faculty & Staff

Director of the Institute of Economic Research and the Research Center for Economic and Social Risks

Takashi Kurosaki
(IER)

Research Director of the Research Center for Economic and Social Risks

Iichiro Uesugi
(IER)

Affiliated Faculty

Naohito Abe
(IER)
Tokuo Iwaisako
(IER)
Ichiro Iwasaki
(IER)
Emiko Usui
(IER)
Ryo Kambayashi
(IER)
Kazuhiro Kumo
(IER)
Toshiaki Watanabe
(IER)
Kyoji Fukao
(IER)
Chiaki Moriguchi
(IER)
Takashi Oshio
(IER)
Hiroshi Sato
(Faculty of Economics)
Motohiro Sato
(Faculty of Economics)
Etsuro Shioji
(Faculty of Economics)

Specially Appointed Associate Professor

Shiro Yuasa
(IER)

Visiting Scholars

Yuko Ueno
(Cabinet Office)
Akiyuki Tonogi
(Toyo University)
Saeko Maeda 
(Cabinet Office)
Noriko Inakura
(Shikoku University)
Hideyasu Sato
(Toyo University)
Kazuko Kano
(Waseda University)
Yukiko Saito
(Waseda University)
Tomofumi Honda
(Tokyo University)

Administrative Support Staff

Aki Shimizu